MdB financieel

Pakket Belastingplan 2021 aangenomen door Tweede Kamer De Tweede Kamer heeft op 12 november 2020 de acht wetsvoorstellen van het pakket Belastingplan 2021 en het wetsvoorstel Wet beperking liquidatie- en stakingsverliesregeling aangenomen.

Daarbij zijn de volgende amendementen aangenomen:

– De BIK-afdrachtvermindering voor het investeringsbedrag tot € 5 miljoen van 3% wordt verhoogd tot 3,9%. Voor zover het investeringsbedrag meer bedraagt dan € 5 miljoen wordt het percentage verlaagd van 2,44% naar 1,8% (35572, nr. 51);

– De bestaande vrijstellingen schenkbelasting voor kinderen en overige verkrijgers worden, voor het jaar 2021 (tijdelijk) verhoogd met € 1.000. Daarmee komt de vrijstelling van schenkbelasting per kind voor 2021 uit op € 6604 voor schenkingen van de ouders en de vrijstelling voor overige verkrijgers voor 2021 op € 3244 (35572, nr. 73);

– De postcoderoosregeling wordt op 1 april 2021 afgeschaft in plaats van op 1 januari 2021 (35572, nr. 39);

– Er is aanspraak op kinderopvangtoeslag indien één van de partners is veroordeeld tot een vrijheidsbenemende straf of maatregel van drie maanden of langer. In het wetsvoorstel werd nog uitgegaan van een termijn van een jaar (35574, nr. 13);

– De doelmatigheidsgrens die in het wetsvoorstel Wet verbetering uitvoerbaarheid toeslagen is opgenomen, wordt met € 50 verhoogd naar € 98. De percentages van het drempelinkomen voor de zorgtoeslag worden met 0,03%-punt extra verhoogd. Deze percentages waren 4,195% en 1,885% en worden 4,225% en 1,915% per 1 januari 2021 (35574, nr. 12);

– De algemene maatregel van bestuur over het opvragen van gegevens en inlichtingen bij een ander dan de toeslaggerechtigde/belanghebbende, de partner of de medebewoner, wordt vooraf aan de Tweede en Eerste Kamer voorgelegd (verzwaarde voorhangbepaling). De initiële AMvB wordt via een verzwaarde procedure nagehangen (35574, nr. 17);

– De aanmelding van een belanghebbende voor schuldhulpverlening door de gemeente van zijn woonplaats wordt gefaciliteerd doordat de Belastingdienst/Toeslagen met toestemming van die belanghebbende zijn burgerservicenummer kan verstrekken aan het college van burgemeester en wethouders (35574, nr. 18);

– Wooncoöperaties worden uitgezonderd van de verhoging van het tarief van de overdrachtsbelasting naar 8% wanneer zij huizen van woningcorporaties overkopen. Het verlaagde tarief van 2% is dus van toepassing (35576, nr. 24);

– Met ingang van 1 april 2021 geldt een aanvullende voorwaarde voor de toepassing van de startersvrijstelling in de overdrachtsbelasting. Dan is vereist dat de te verkrijgen woning een waarde heeft van maximaal de woningwaardegrens (naar verwachting € 400.000). Er is een aanvullende antimisbruikbepaling opgenomen waardoor een verkrijging binnen twaalf maanden wordt gevolgd door een andere verkrijging die betrekking heeft op dezelfde woning (35576, nr. 28);

– De horizonbepaling in het wetsvoorstel Wet differentiatie overdrachtsbelasting, vervalt. Dit betekent dat de startersvrijstelling niet komt te vervallen per 1 januari 2026 (35576, nr. 20). Bron: Taxlive.nl, 13-11-2020