MdB financieel
Ik ben van plan om nog dit jaar mijn pensioen in eigen beheer af te kopen. Een belastingvrije korting van 34,5% op mijn pensioenkapitaal is te aantrekkelijk om te laten lopen. Door die korting daalt de belastingdruk op mijn pensioen van 52% naar 34,06%. Mijn BV kan niet genoeg liquide middelen vrijmaken om én de verschuldigde loonheffing af te dragen én mij de netto afkoopsom van het pensioen uit te keren. De verschuldigde loonheffing afdragen gaat nog wel lukken, de afkoopsom uitkeren niet. Ik overweeg om met de BV af te spreken – schriftelijk overeen te komen – dat de BV mij de netto afkoopsom van het pensioen pas over twee jaar zal uitbetalen. Heeft zo’n afspraak tot gevolg dat mijn BV de verschuldigde loonheffing dan ook pas bij de uitbetaling over twee jaar moet inhouden en afdragen?

Antwoord

Nee, dat gaat niet lukken. Een uitgestelde betaling van de netto afkoopsom heeft geen gevolgen voor het tijdstip waarop de BV de verschuldigde loonheffing moet inhouden en afdragen. Bij de afkoop van het pensioen in eigen beheer wordt het genietingsmoment – het tijdstip van belastingheffing – niet bepaald door het artikel dat het tijdstip van de belastingheffing over het loon uit dienstbetrekking regelt, maar door een specifieke bepaling. Krachtens die bepaling wordt een pensioenaanspraak bij het prijsgeven of afkopen daarvan op het onmiddellijk daaraan voorafgaande tijdstip aangemerkt als loon uit een vroegere dienstbetrekking. Dat geldt ook bij afkoop van pensioen in eigen beheer met de (34,5%) korting (in 2017): de afkoopwaarde van de pensioenaanspraak wordt op het tijdstip dat onmiddellijk voorafgaat aan de afkoop aangemerkt als loon uit vroegere dienstbetrekking van de directeur-grootaandeelhouder. De BV zal de ter zake van de afkoop verschuldigde loonheffing moeten opnemen in de aangifte loonheffing over het loontijdvak waarin het tijdstip van afkoop valt.
Let op: u moet als directeur-grootaandeelhouder het ingevulde en ondertekende informatieformulier ook binnen een maand na het tijdstip van afkoop toesturen aan de Belastingdienst. Zie ook BelastingBelangen, april 2017: Uitfasering PEB: vragen en antwoorden.